KONTAKTY

MILE obchod s.r.o.
Puškinova 21
902 01 Pezinok

IČO: 47431270
DIČ: 2023871509
IČ DPH: SK2023871509
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava III, oddiel Sro, vo vložke číslo 92468/B

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
č.ú.: 4936334356/0200
IBAN: SK73 0200 0000 0049 3633 4356
BIC kód/SWIFT: SUBASKBX

Mobil: +421905618915
E­mail: info@farbyartemiss.sk

Príjem objednávok cez e­shop: nonstop
Zodpovedný vedúci: Peter Farkašovský

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Bajkalská 21/A, P.O.BOX 5
820 07 Bratislava 27
tel. č.: 02/58 27 21 7202/58 27 21 72
e¬mail: ba@soi.sk